Hopp til innhold

Slik gjennomfører du opptaket

Nedenfor finner du beskrivelse av hvordan du søker opptak til bachelor i politiutdanning og hvordan opptaksprosessen foregår.

Endringer fra og med opptaket 2018 - nye forutsetninger for innkalling til opptaksprøver

Det forutsettes som tidligere at samtlige formelle krav må være oppfylt før innkalling til opptaksprøvene. I tillegg vil det fra og med opptaket i 2018 kun være søkere med høyest konkurransepoengsum pr. 1. mars som innkalles til opptaksprøvene.

Søkere som planlegger å forbedre karakterer fra videregående opplæring må derfor gjøre dette i løpet av høsten 2017. Dette for at karakterforbedringene skal kunne dokumenteres innen 1. mars og inngå i konkurransepoengsummen ved innkalling til opptaksprøver. Det gjøres oppmerksom på at poenggrensen for å delta på opptaksprøvene ikke er kjent, og vil avhenge av antall søkere.

Gjensøkerordningen avvikles fra og med opptaket i 2018
De siste årene har Politihøgskolen som følge av høye søkertall hatt kapasitetsutfordringer ved opptaksprøvene. Politihøgskolen innførte derfor en ordning med at søkere som bestod opptaksprøvene året før, men som ikke fikk tilbud om studieplass, slapp å gjennomføre opptaksprøvene på nytt. Som følge av ny forskrift om opptak til bachelorutdanningen har Politihøgskolen fra 2018 mulighet til å regulere antallet søkere som innkalles til opptaksprøver. Gjensøkerordningen avvikles derfor fra og med neste års opptak, noe som betyr at alle søkere i 2018 må gjennomføre opptaksprøver.

Les mer om opptaksprøvene her.

1. Registrer nettsøknad i perioden 1. februar - 1. mars

Søknad til bachelor i politiutdanning registreres via nettsøknad på Samordna opptak sine nettsider. Registrering forutsetter elektronisk identifisering, for eksempel via BankID/BankID på mobil eller MinID .

Registrering av elektronisk søknad kan gjøres i perioden 1. februar - 1. mars hvert år.

Vi minner om at Bachelor i politiutdanning har en rekke opptakskrav. Vi anbefaler at søkere gjør seg kjent med disse i forkant av søknad.

2. Innsending av følgebrev og legeerklæring, og opplastning av dokumentasjon med frist 20. mars

I perioden etter at søknadsfristen har utløpt publiserer Samordna opptak et følgebrev i nettsøknaden. Følgebrevet finnes under «Meldinger», og publisering skjer i god tid før 20. mars. Politihøgskolen oppfordrer søkere til å gjøre klart alt av dokumentasjon mens man venter på at følgebrev publiseres.

Følgebrevet skal sendes til Politihøgskolen sammen med komplett utfylt legeerklæring innen 20. mars. Adressen dette skal sendes til står på følgebrevet. Øvrig dokumentasjon kan lastes opp elektronisk i nettsøknaden.

Se «Følgebrev og vedlegg» for mer informasjon om hva som skal sendes med følgebrevet, og hva som skal lastes opp i nettsøknaden innen fristen 20. mars.

3. Innsending av uttømmende og utvidet politiattest

Innsending av uttømmende og utvidet politiattest er et absolutt krav. Politiattest kan kun utstedes for spesifikke formål. Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester krever dokumentasjon på formål med politiattesten for å kunne utstede dette. Søkere vil få nærmere beskjed om hvilken type dokumentasjon som godtas som slik formålsbekreftelse.

Politiattest skal være mottatt ved Politihøgskolens opptakskontor innen fastsatt frist for at man skal kunne kalles inn til opptaksprøver. Frist for innsending av politiattest vil fremskyndes i 2018 sammenlignet med tidligere år. Endelig frist er ikke fastsatt, men antas å være i løpet av mars måned. Nærmere informasjon kommer så snart innsendingsfrist er fastsatt.

Politiattesten skal sendes til følgende adresse:

Politihøgskolen, opptak og rekruttering
Postboks 5027 Majorstua
0301 Oslo

Se politi.no for fremgangsmåte ved søknad om politiattest.

4. Gjennomføring av PC-tester i april

Alle søkere som sender inn obligatorisk dokumentasjon innen fristen 20. mars, og som dermed fullfører søknadsprosessen, får tilsendt e-post med lenke til PC-testene i begynnelsen av april. PC-testene må gjennomføres innen fristen som oppgis i e-posten. PC-testene danner grunnlag for det individuelle intervjuet som er en del av egnethetsvurderingen, og er en forutsetning for å få innkalling til opptaksprøver.

Politihøgskolen forbeholder seg retten til å gjenta utvalgte PC-tester for vilkårlig utvalgte søkere, som et ledd i kvalitetssikring.
Slike stikkprøver vil bli gjennomført i tilknytning til de fysiske testene ved de ulike opptaksstedene. Søkere bør påregne en ekstra klokketime under opptaksdagen til eventuell retesting.

5. Innkalling til opptaksprøver i slutten av april

I slutten av april sender Politihøgskolen e-post med innkalling til opptaksprøver til søkere som dekker formelle opptakskrav og som har gjennomført PC-testene. Innkallingen sendes ut etter ordinær arbeidstid. Muligheten for å melde seg på fysiske tester åpner i slutten av april måned. Ved påmelding til fysiske tester (valg av tid og sted) melder søkere seg opp etter førstemann-til-mølla-prinsippet.

Opptaksprøvene ved Politihøgskolen består av to deler:

1) Fysiske tester
2) Egnethetsvurdering

Fire opptakssteder
Det vil i 2018 arrangeres opptaksprøver i følgende byer: Oslo, Trondheim, Bergen og Kristiansand.

Vi gjør oppmerksom på at periode for opptaksprøver i 2018 ikke er avklart enda. Til orientering gjennomførte Politihøgskolen i 2017 opptaksprøver i følgende periode:

Oslo: uke 19 - 26
Fysiske tester: uke 19 - 22
Egnethetsvurdering uke 20 - 26

Trondheim: uke 20 - 26
Fysiske tester: uke 20 - 22
Egnethetsvurdering: uke 20 - 26

Bergen: uke 20 -  23
Fysiske tester: uke 20 - 21
Egnethetsvurdering: uke 20 - 23

Kristiansand: uke 24 - 26
Fysiske tester: uke 24 - 25
Egnethetsvurdering: uke 24 - 26

Vi antar at opptaksprøvene i 2018 gjennomføres i ca. samme tidsperiode. Endelig informasjon oppdateres senest 1.januar 2018.

Alle søkere som deltar på fysiske tester og består disse må påregne ventetid  mellom fysisk test og egnethetsvurdering. Ventetiden vil være alt fra dager til uker.

6. Ettersendingsfrist 1. juli

Det er viktig å huske ettersendingsfristen 1. juli. Dette er fristen for å omprioritere studieønskene sine, i tillegg til fristen for ettersending/etteropplastning av dokumentasjon på forbedrede karakterer/tilleggspoeng. Vi minner om at kun søkere som har fått innkalling til opptaksprøver som kan ettersende dokumentasjon på forbedring av karakterer/tilleggspoeng.

7. Hovedopptaket - ca. 20. juli

Søkere som får tilbud om studieplass i hovedopptaket har frist ca. 26. juli på å registrere svar på dette tilbudet. Les mer om poenggrenser, rangering, tilbud og venteliste.

Sist oppdatert: |